TQM (Total Management Quality) - управување со тотален квалитет. Тоа е основна придвижувачка сила која ги намалува производните трошоци, ги зголемува перформансите на производите, а со тоа и задоволството на купувачите. Производната и Финансиската база, Искуството и Дистрибутивната мрежа за примена на TQM.
Квалитет на производ:
Производите се дизајнирани и произведени по високо прецизни стандарди. Ова е основното значење на концептот за квалитетен производ кој се базира на следниве постулати:

 • Нови технички решенија;
 • Избор на најквалитетни добавувачи, и
 • Конкуретни производни капацитети.

Денес пазарот побарува производи изработени со голема прецизност. Во производните погони овие барања се остваруваат со Manufacturing Excellence Program базиран на:

 • Флексибилни производни линии;
 • Тотално превентивно одржување;
 • Непрекинато обучување и усовршување на вработените.

Квалитетот на производите редовно се прати, а резултатите се собираат и доставуваат до менаџерските структури. Поради тоа производите играат основна улога во капиталната опрема на купувачот.
Квалитет на услуга:
За нас, квалитет на услуга значи:

 • Испорака на производот во договорениот термин;
 • Познавање на потенцијалните проблеми на купувачите;
 • Обезбедување на брза и професионална техничка поддршка;
 • Перманентно скратување на времето за понуда, обработка на порачките, изработка на техничка документација и прототипови.

Глобално ниво:
Основата за создавање на тотален квалитет е глобалниот систем со своите правила и процедури врз база на кои се одвиваат сите активности во сите организациони единици, така да купувачот го добива најдобриот квалитет на производи и услуги без разлика во кој дел на светот тие се продуцираат. Тоа значи дека:

 • Единствена политика на квалитет;
 • Единствен стандардизиран менаџмент;
 • Единствена структура на производниот процес;
 • Развиена глобална мрежа на дистрибутери.
За нас тоталниот квалитет е содржан во сите пори на работењето!